Journal of Research (Urdu), BZU - Multan

(جرنل آف ریسرچ (اردو

Bahauddin Zakariya University, Multan (Pakistan)
ISSN (print): 1726-9067
ISSN (online): 1816-3424

Dr. Shagufta Firdous's : Articles

Dr. Shagufta Firdous

Assistant Professor

Department of Urdu, G.C Women University, Sialkot

Pakistan